ATTENTION

ATTENTION

זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע. 

למען הסר כל ספק מובהר כי אין בהשתתפות במכירה כדי ליצור חיוב כלשהו בגין אספקת המוצר והמוכר שומר על זכותו להשיב את התשלום ככל שאכן חויב הקונה בכל מקרה בו לא יסופק המוצר מכל סיבה שהיא לרבות כמפורט לעיל והקונה / משתתף במכרז מוותר מראש על כל טענה בעניין זה כנגד המוכר.